Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie of deze melding verbergen?

Inloggen Advertentie plaatsen

Algemene Voorwaarden van deze website.
Op de inhoud en het gebruik van Socialevoorraadkast.nl zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van Socialevoorraadkast.nl houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in. Socialevoorraadkast.nl behoudt zich het recht voor Socialevoorraadkast.nl alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek deze pagina op Socialevoorraadkast.nl daarom regelmatig om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van Socialevoorraadkast.nl, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Socialevoorraadkast.nl, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Hiervan zijn uitgezonderd de teksten en afbeeldingen welke door derden aan Socialevoorraadkast.nl  zijn aangeleverd, welke teksten en afbeeldingen onder een licentie worden gebruikt. Anders dan voor persoonlijk gebruik van Socialevoorraadkast.nl, mag niets van Socialevoorraadkast.nl worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Socialevoorraadkast.nl.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op Socialevoorraadkast.nl is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Socialevoorraadkast.nl spant zich in om de informatie op Socialevoorraadkast.nl zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.Socialevoorraadkast.nl sluit iedere aansprakelijkheid voor op Socialevoorraadkast.nl verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. De aanbiedingen op Socialevoorraadkast.nl worden geplaatst door derden en zijn geheel verblijvend. Socialevoorraadkast.nl sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de door derden op Socialevoorraadkast.nl geplaatste aanbiedingen uitdrukkelijk uit.

Beschikbaarheid
Socialevoorraadkast.nl spant zich in om www.socialevoorraadkast.nl zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van Socialevoorraadkast.nl.

Hyperlinks
Hyperlinks op Socialevoorraadkast.nl kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan Socialevoorraadkast.nl. Socialevoorraadkast.nl biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien de informatie op websites die niet door Socialevoorraadkast.nl worden onderhouden, de informatie op websites waarnaar op Socialevoorraadkast.nl wordt verwezen en/of de informatie op websites die naar Socialevoorraadkast.nl verwijzen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verbandhoudende met deze voorwaarden en/of het gebruik van Socialevoorraadkast.nl worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

 

Copyright © 2018 ยท socialevoorraadkast.nl